Reklamační řád
vydaný společností monzoon s.r.o., zaps. ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 265855, IČ: 05559774, DIČ: CZ05559774, se sídlem: Braunerova 563/7, 180 00, Praha 8, kontaktní údaje: tel: +420245008222, email: info@hulahula.cz.

pro reklamaci služeb a zboží poskytovaných prostřednictvím webového rozhraní dostupném na adrese https://hulahula.cz

1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb a/nebo zboží uplatnění nároků ze záruky mezi Poskytovatelem a Uživatelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li Uživatelem spotřebitel, zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.
2. Poskytovatelem je společnost monzoon s.r.o., zaps. ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 265855, IČ: 05559774, DIČ: CZ05559774, se sídlem: Braunerova 563/7, 180 00, Praha 8, podnikající zejména v oblasti poskytování online her (dále jen „služby“). Poskytovatel je současně provozovatelem webového rozhraní dostupném na adrese http://hulahula.cz. Kontaktní email je: info@hulahula.cz, kontaktní tel. č. je: +420245008222
3. Uživatelem je svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře smlouvu.
4. Uživatelem - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s Poskytovatelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Uživatel u Poskytovatele:
a) na adrese sídla Poskytovatele doručením poštou, osobně
b) emailem na kontaktní email info@hulahula.cz
c) dalším vhodným způsobem.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Uživatele oznámení způsobem dle čl. 5 tohoto RŘ.
6. Reklamace služeb
Poskytovatel odpovídá Uživateli za dostupnost služeb v souladu s čl. II VOP, a to po dobu využívání služby. Za ostatní skutečnosti Poskytovatel neodpovídá. Uživateli garantujeme služby v takovém množství a kvalitě, které zakoupil.
7. Reklamace zboží (výher a odměn z věrnostního programu)
Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry. Pořadatel však bude nápomocen soutěžícímu při případném řešení reklamace výhry, která byla pořízena u 3. osoby.
8. Reklamace zboží
Poskytovatel odpovídá Uživateli – spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží Uživatelem. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží uvedena delší doba než podle předchozí věty, uplatní se tato delší doba. Uživateli, který není spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u zboží nevyskytnou v době 6 měsíců od převzetí zboží Uživatelem. Není-li Uživatel spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží uvedena delší doba než podle předchozí věty, uplatní se tato delší doba.
9. V případě, že se v okamžiku dle čl. 6 tohoto reklamačního řádu a/nebo v se v průběhu záruční doby nebo v průběhu doby dle čl. 7 tohoto reklamačního vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno řádným způsobem, a tuto vadu lze odstranit, má Uživatel právo na jeho bezplatné odstranění vady (zejm. opravou). U odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží má Uživatel právo namísto odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud se týká vada jen součásti zboží, má Uživatel právo jen na výměnu součásti zboží. U odstranitelné vady má Uživatel dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
10. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Uživatel právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
11. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud Uživatel o vadě před převzetím zboží věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Uživatel nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.
12. Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.
13. Uživatel je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Poskytovatel písemné nebo emailové potvrzení.
14. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu sídla Poskytovatele.
15. V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do 53 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
16. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U zboží prodávaného za nižší cenu Poskytovatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; namísto práva na výměnu má Uživatel v tomto případě právo na přiměřenou slevu.
17. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
a) informováním Poskytovatele telefonicky, e-mailem či písemně.
b) doručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Poskytovatel nepřebírá) pouze na adresu sídla Poskytovatele. Při zasílání je Uživatel povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
18. Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 10.11.2019

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 10.11.2019.