Pravidla ochrany osobních údajů
jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

vydané společností monzoon s.r.o., zaps. ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 265855, IČ: 05559774, DIČ: CZ05559774, se sídlem: Braunerova 563/7, 180 00, Praha 8, kontaktní údaje: tel: +420245008222, email: info@hulahula.cz.
I. Základní ustanovení


1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "POÚ") upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při nakládání s osobními údaji Uživatele, který je fyzickou osobou, při poskytování služeb na webovém rozhraní dostupném na adrese http://hra.bezkonce.cz dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „služby“). Tato POÚ jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování služeb.

II. Ochrana osobních údajů Uživatele


1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je realizace práv a povinnosti při poskytování služeb vč. marketingových účelů.
3. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie, poštovní adresa bydliště, email. adresa, tel. číslo.
4. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.
5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci, ve svém Uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen je bez zbytečného odkladu ve svém Uživatelském účtu aktualizovat.
6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit 3. osobu, jakožto zpracovatele. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s předáním osobní údajů Uživatele 3. osobám, zejména obchodním partnerům Poskytovatele.
7. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů Uživatele Poskytovatelem.
8. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Poskytovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.
11. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je třeba učinit písemně nebo emailem na info@hulahula.cz. Odvolání souhlasu může být důvodem pro ukončení poskytování Služby ze strany Poskytovatele.
12. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
13. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaní Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, nebo více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli 3. osobě Uživatele kontaktovat.
14. Poskytovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele učinil před zahájením poskytování služeb oznámení k příslušnému úřadu o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje. Číslo registrace Poskytovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR je 00055557.
15. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na na info@hulahula.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na email. adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. GDPR


1. Zpracováváme následující osobní údaje:
-Identifikační a kontaktní údaje, kterými se jsou především: jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo
-údaje o objednávkách uživatele, kterými jsou údaje o objednaných produktech a službách.
-údaje o chování uživatele na webu: Jedná se zejména o zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení

2. Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze provozované v rámci portálu pro možnost používat registrovaný účet či provádět aktivity jako neregistrovaný. Dále se jedná o plnění zákonných povinností (poskytování informací zejména orgánům činným v trestním řízení, v přestupkovém či správním řízení, plnění povinností vůči mimo jiné ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávněné zájmy našeho portálu (ochrana základních či jiných práv našeho portálu vyplývajících z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku).

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu jsou předávány
Zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
- partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou a dalšími platebními prostředky zajištěné platební bránou GoPay, zejména společnosti GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768, viz https://www.gopay.com/cs/bezpecnost.html
- partnerům provozující zásilkové služby Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, viz https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop nebo Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4. IČO: 24299162, viz https://www.ulozenka.cz/vseobecne-obchodni-podminky
- reklamním a sociálním sítím, které využívají souborů cookies a dalších technologií, tedy předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
SIÈGE SOCIAL – SENDINBLUE( registrační číslo 498 019 298), 55 RUE D'AMSTERDAM, 75008 PARIS, viz https://www.sendinblue.com/gdpr/

4. Zdroj získávání osobních údajů
Osobní údaje získáváme především registrací nebo jinou aktivitou osob na našem portálu.

5. Předávání údajů mimo EU
Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

6. Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:
a) Právo na informace;
b) Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
c) Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění;
d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
e) Právo na omezení zpracování;
f) Právo vznést námitku;
g) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
h) Právo získat od našeho portálu potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.

7. Uplatnění jednotlivých práv
Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat kontaktováním provozovatele portálu. Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů může obrátit na provozovatele portálu prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailové adresy uvedené ve VOP.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Vašeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese uvedené ve VOP.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
2. Práva a povinnosti neupravené těmito POÚ se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi se považuje za doručenou i v případě, že bude zaslána na emailovou adresu druhého účastníka uvedenou v záhlaví těchto POÚ. Emailová korespondence má dle dohody smluvních stran hodnotu písemné formy.
5. Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, , resp. Městského soudu v Praze.

Tyto POOÚ nabývají účinnosti dnem 10.11.2019.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 10.11.2019.